Dessa villkor gäller för alla tävlingar som presenteras i alla publikationer, onlinetjänster och evenemang som anordnas av Organista Official AB (hädanefter "Organista").


Genom att delta i tävlingen accepterar deltagarna dessa villkor tillsammans med eventuella specifika instruktioner och villkor för sådan tävling som kan nämnas i e-post, eller på webbplatsen, eller kommuniceras till deltagarna på annat sätt ("tävlingsinformation"). Sådan tävlingsinformation ska ha företräde i händelse av inkonsekvens mellan dessa tävlingsvillkor och eventuell tävlingsinformation.

Organista kan avbryta eller ändra tävlingar, tävlingsinformation eller dessa villkor utan föregående meddelande. Eventuella ändringar kommer att publiceras antingen i tävlingsinformationen eller dessa villkor.

Tävlingsbidrag

 1. Deltagare måste vara 18 år eller äldre för att delta. Anställda och medlemmar av deras närmaste familjer (inklusive en sambo eller hushållsmedlem) i något av följande får inte delta:
  • Organista
  • Dotterbolag till Organista
  • Alla företag som är involverade i organisation, ledning, marknadsföring eller administration av tävlingen eller dess inträdesvägar eller donation av priser eller deras agenter eller dotterbolag.
 2. Öppnings- och slutdatum och tider för anmälningar är som anges i tävlingsinformationen. Alla bidrag som tas emot före öppningen och efter tävlingens stängning är ogiltiga och kommer inte att delta i tävlingen.
 3. Genom att delta i tävlingen garanterar deltagarna att all information som lämnas av dem är sann, aktuell och fullständig. Deltagare garanterar också att de är upphovsrättsinnehavare av alla upphovsrättsskyddade verk som skickas in, t.ex. fotografier och videor, och Organistas användning av sådana verk (vilket du kommer att tillåta) kommer inte att göra intrång i någon tredje parts rättigheter.
 4. Eventuell begränsning av antalet anmälningar en person eller ett företag får göra kommer att tydligt anges i tävlingsinformationen. Mottagna bidrag som överskrider denna gräns kommer att vara ogiltiga och kommer inte att delta i tävlingen.
  a) Webbdeltagande - Där det anges i tävlingsinformationen som en tillgänglig metod för deltagande i tävlingen, måste webbdeltagare följa instruktionerna på webbplatsen som anges i tävlingsinformationen. Deltagare kommer att få ett meddelande som bekräftar anmälan till tävlingen. Webbdeltagare kan behöva ange sitt namn och/eller e-postadress och/eller ett kontakttelefonnummer och/eller andra detaljer. I händelse av att deltagare måste betala för att delta online, kommer deltagare att behöva använda den relevanta betalningstjänsten som anges i tävlingsinformationen och kan behöva öppna ett konto och registrera sig för att betala för online-tillträde till tävlingen. Anmälningskostnader online kommer att vara som anges i tävlingsinformationen. Deltagarna måste läsa och acceptera villkoren för betaltjänsten för online-inträde innan de går vidare med ett sådant webbinträde.
  b) E-postanmälan - Där det anges som en tillgänglig metod för deltagande i tävlingen, kan e-postdeltagare delta i tävlingen genom att skicka ett e-postmeddelande med informationen som anges i tävlingsinformationen och till den angivna e-postadressen. Det tas ingen avgift för e-postinlägg. Deltagare kan få ett meddelande som bekräftar sitt deltagande i tävlingen.
  c) Deltagande via webbplatser för sociala nätverk - Där det anges som en tillgänglig metod för deltagande i tävlingen, kan deltagare på webbplatser för sociala nätverk delta i tävlingen genom att svara med informationen som anges i tävlingsinformationen genom att lägga upp sitt svar i sin kommentar. Det tas ingen avgift för sådana poster.
 5. Organista eller dess tjänare, agenter eller någon annan part eller organisation som är involverad i ledning, marknadsföring eller administration av tävlingen eller dess inträdesvägar eller donation av priser eller deras agenter eller dotterbolag som är involverade i tävlingen kommer att acceptera ansvar eller ansvar för eventuella fel , utelämnande, avbrott, radering, defekt, försening i drift eller överföring, kommunikationslinjefel, stöld, förstörelse, ändring av eller obehörig åtkomst till poster, eller poster förlorade eller försenade oavsett om de uppstår under drift eller överföring till följd av servern funktioner, virus, buggar eller andra orsaker utanför dess kontroll.
 6. Alla bidrag som är ofullständiga, felaktiga, ohörbara, obegripliga eller som inte tagits emot av Organista kommer att vara ogiltiga.
 7. I händelse av något fel, misstag, missförstånd eller tvist angående korrektheten eller acceptansen av bidraget eller svar från deltagarna (om tillämpligt), eller driften av någon del av tävlingen (när det gäller postbidrag, en poststrejk till exempel), nätverk eller telefonsystem, ska Organistas beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att ingås.
 8. Organista kommer inte att vara skyldig att ersätta kostnader som uppstår för att delta i någon tävling. Om Organista efter eget gottfinnande beslutar att en deltagare är berättigad till återbetalning, kommer berättigande för återbetalning att meddelas relevanta deltagare. Organista förbehåller sig rätten att vägra att återbetala meddelanden där man misstänker oärligt eller bedrägligt beteende från avsändarens sida eller där deltagaren inte har följt tävlingens regler.

Priser

 1. Priset är enligt tävlingsinformationen.
 2. Processen för att avgöra vinnaren av priset är som anges i tävlingsinformationen.
 3. Prisdragning priser kommer att delas ut i enlighet med skicklighetslagarna och, om så krävs enligt lag eller förordning, under överinseende av en oberoende observatör. Alla tävlingar som kräver en subjektiv bedömning i urvalet av vinnande bidrag kommer att bedömas av Organista eller enligt vad som anges i tävlingsinformationen och, om så krävs enligt lag eller förordning, en oberoende domare eller en panel som inkluderar en medlem som är oberoende av tävlingens initiativtagare och förmedlarna.
 4. Organista kommer att försöka meddela vinnaren inom 7 dagar efter sista giltighetsdatum, eller som på annat sätt anges i tävlingsinformationen, och där tiden är avgörande för en sådan period som Organista efter eget gottfinnande bedömer vara rimlig. Han/hon kommer att kontaktas på telefonnumret eller e-postadressen som angavs när han deltog i tävlingen. Vinnaren kommer att ha en viss bestämd tidsperiod för att göra anspråk på sitt pris. Om Organista inte kan meddela vinnaren, eller om vinnaren inte svarar inom den fastställda tidsperioden som anges och/eller uppger en adress för leverans av priset, kan detta leda till att priset förverkas och Organista förbehåller sig rätten att välja en alternativ vinnare i enlighet med dessa villkor och tävlingsinformationen.
 5. Organista kan efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla ett pris, eller söka återvinning, i händelse av icke-rättigheter enligt dessa villkor eller en deltagares brott mot dessa villkor, Organistas webbplats användarvillkor, bedrägeri, oärlighet eller annat olämpligt eller olämpligt beteende inklusive men inte begränsat till användningen av teknik som gör det möjligt för en deltagare att undvika avgifter eller inträdeskrav.
 6. Varje deltagare som deltar i eller försöker delta i tävlingen på ett sätt som enligt Organistas beslut strider mot dessa villkor eller till sin natur är orättvist mot andra deltagare kan tas bort från tävlingen efter Organistas eget gottfinnande.
 7. Organista förbehåller sig rätten att ändra, avbryta, avsluta eller stänga av tävlingen helt eller delvis, efter eget gottfinnande, om den anser att tävlingen inte kan genomföras enligt dessa villkor eller i händelse av ett virus , datorbugg eller obehörigt mänskligt ingripande eller någon annan orsak som ligger utanför Organistas rimliga kontroll som kan korrumpera eller påverka administrationen, säkerheten, opartiskheten eller det normala förloppet av tävlingen.
 8. Organista förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande hålla inne leverans av priset tills sådant bevis på behörighet och identitet har bekräftats eller om sådant bevis inte framställs på begäran eller att diskvalificera deltagaren från tävlingen.
 9. Organista ska försöka leverera priset till vinnaren före det angivna evenemangsdatumet om inget annat anges för vinnaren. Inga kontantekvivalenter (i tillämpliga fall) eller alternativa priser kommer att ges och priset är ej överlåtbart och ej utbytbart. Organista förbehåller sig dock rätten att ändra priset på grund av omständigheter utanför dess kontroll eller att erbjuda ett alternativ av liknande värde.
 10. I samband med alla tävlingar kan vinnarens förnamn, efternamn och företag publiceras av Organista och deltagare beviljar Organistas evenemang en icke-exklusiv licens att använda och publicera sitt bidrag i alla medier i syfte att tillkännage vinnaren.

Dataskydd och publicitet

 1. Genom att lämna in sina personuppgifter samtycker deltagaren till att Organista behandlar dessa uppgifter i enlighet med de syften som anmälts till deltagaren vid tidpunkten för insamlingen och i enlighet med Organistas integritetspolicy som kan ses HÄR. Varje deltagare som deltar i tävlingen via e-post kan välja bort att ta emot marknadsföringsmeddelanden från Organista.
 2. Organista ska följa alla tillämpliga krav i Data Protection Act 2018, General Data Protection Regulation, eventuell efterföljande lagstiftning eller annan tillämplig lag.

Ansvar

 1. Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa Organistas ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av deras personals eller leverantörs försumlighet eller för bedrägeri. Med förbehåll för detta kan Organista inte ta något ansvar för någon skada, förlust, skada eller besvikelse som någon deltagare som deltar i tävlingen lider av eller som ett resultat av att ta emot något pris. Organista ansvarar inte för eventuella problem eller tekniska fel på telefonnätverk eller linjer, datorsystem online, servrar eller leverantörer, datorutrustning, mjukvarufel i e-postmeddelanden eller inlägg som tas emot på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet, telefonlinjer eller på vilken webbplats som helst, eller vilken kombination som helst därav, inklusive skada eller skada på deltagarens eller någon annan persons dator eller mobiltelefon relaterad till eller härrörande från deltagande eller nedladdning av material i tävlingen.
 2. Organista kan inte lova att tjänsterna relaterade till tävlingen kommer att vara fria från fel eller utelämnanden och inte heller att de kommer att vara tillgängliga oavbrutet och i fullt fungerande skick. Dessa tjänster kan avbrytas tillfälligt och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl som rimligen ligger utanför Organistas kontroll. Organista kommer inte att hållas ansvarig i det fall att hela eller delar av tjänsten som är relaterad till tävlingen avbryts, modifieras eller ändras på något sätt.

Standardvillkor

 1. I händelse av att någon deltagare inte, eller inte kan, följa och uppfylla dessa villkor och tävlingsinformationen, ska Organista ha rätt att efter eget gottfinnande diskvalificera en sådan deltagare, utan ytterligare ansvar gentemot deltagaren. Under dessa omständigheter kan alla priser som vunnits av deltagaren förverkas och Organista förbehåller sig rätten att återkräva alla priser som redan delats ut till deltagaren. Varje deltagare måste följa de instruktioner som Organista gett honom eller henne, inklusive men inte begränsat till alla relevanta lagar, regler och tillämpliga reglerande koder.
 2. Ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa någon bestämmelse i dessa villkor ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse. I händelse av att någon bestämmelse bedöms vara ogiltig eller på annat sätt omöjlig att genomföra eller olaglig, ska dessa villkor i övrigt förbli i kraft och ska tolkas i enlighet med deras villkor som om den ogiltiga eller olagliga bestämmelsen inte fanns häri.

Arrangör av tävlingen är Organista Official AB, 559155-1774
Artillerigatan 16, 114 51 Stockholm, Sverige